ENGLISH ¦ DANSK¦ 

HOME

"Climate change will arrive faster than previously assumed"

"Climate change mitigation must be intensified"

"The path to sustainable development and welfare goes through increasing resource-efficiency, increasing lifetime of products, detoxification, dematerialiasation,  and increasing quality and quantity of ecosystems."

"Indicators for resources and resourceefficiency"

Examples of services:

Miljøgodkendelser                 Environmental approval

"Miljøgodkendelse af industri, der udfører varmforzinkning" Køge Kommune 2006

"Miljøgodkendelse af virksomhed, der udvikler udstyr til forgasning af biobrændsler" Køge Kommune 2006

Klimaændringer

Climate Change

" Klimaændringers betydning for afløbssystem, oversvømmelser, recipienter og vandkvalitet" Holbæk Kommune 2006-2007

Grønne regnskaber

Green accounts

"Grønne regnskaber for 7 virksomheder i Frederiksværk Kommune" 2007

Spildevandstilladelser        Outlet approval

"Spildevandstilladelse til produktion af kosmetik og farmaceutiske produkter" Græsted-Gilleleje Kommune 2003

"Spildevandstilladelse til bilvaskehal" Holbæk Forsyning 2005

Industrier                    Industries

"Økotoksikologi og udledning af renset spildevand" Sun Chemical 2002-2005

"Forrensning og udledning af prosesspildevand fra produktion af juiceekstrakt" CO-RO FOOD 2002-2006

"Håndtering af affaldsstrømme" Novo Nordisk  og Novozymes 2003

Projekt, udbud og udlicitering

Projects and tendering

"Afskæring af Markeslev Renseanlæg med 2,2 km havledning under Holbæk Fjord" Holbæk Forsyning 2004-2005

" Udbud og tilbudsvurdering i partnering for udbygning af Gilleleje Renseanlæg, nye bassiner og afskærende ledninger" Græsted-Gilleleje Kommune 2002-2004


Benchmarking,budgetanalyse og servicetjek            Benchmarking, budgetanalyses and servicetjecs

" Benchmarking af spildevandsforsyning og Vandforsyning i 2003,2004, 2005 og 2006" Roskilde Kommune

"Budgetanalyse af Spildevandsforsynin-gen" Frederiksværk Kommune 2004

" Servicetjek og investeringsplan for spildevandsanlæggene" Græsted-Gilleleje Kommune 2003.

Bassiner for regnvand og spildevand                        Bassins for drainage water

" Analyse,planlægning og udbud af 1000m3 selvrensende spildevandsbassin" Holbæk Forsyning 2005-2006 

" Behov for udbygning og renovering af regnvandsbassiner i kommunen" Græsted-Gilleleje Kommune,2003-2005

Analyse af afløbssystemer Analyses af drainage systems

"Hydraulisk analyse af vestlig hovedledning med matematisk modellering og on-line sensorer" Holbæk Forsyning  2005-2006 "

" Hydraulisk analyse i forbindelse med renovering af ledningssystem i Vangkvarteret" Holbæk Forsyning 2005

Vandløb: vandkvalitet, målsætning og oversvømmelser

Water Streams:Water quality  and flooding

" Analyse af vandkvalitet og risiko for oversvømmelser for Søborg Kanalsystem" Græsted-Gilleleje Kommune 2004-2006

"Påvirkning af vandkavalitet og risiko for oversvømmelser ved udledning af filterskyllevand til kalve Å" Holbæk Forsyning 2005

Badevand og havne          Bathing water and harbours

" Undersøgelse og varslingssystem for  badevandskavlitet ved ny badestrand i Holbæk Havn" Holbæk Forsyning 2005-2006 

" Badevandskvalitet ved Østre Strand i Gilleleje"  Græsted-Gilleleje Kommune 2004

Byggemodning og natur

Developing areas and nature

"Byggemodning af naturfølsomt område på Breddam" Græsted-Gilleleje Kommune 2004

" Behov for regnvandsbassin og afskærende ledning ved byggemodning til svømmehal og boligområde" græsted-Gilleleje Kommune 2005.

                                            Spildevand i det åbne land.    Wastewater in rural areas

" Afskæring af  ejendomme med tryksat system: projekt, udbud og tilsyn" Stenløse Kommune 2004-2006

" Udvikling af excelle-værktøj til spildevandsplanlægning i det åbne land" Helsingør Kommune.

Ressourceeffektivitet Ressource-efficiency

"Udvikling af indikatorer for ressourceforbrug, materialestrømme, ressourceeffektivitet og affaldsstrømme" Miljøstyrelsen 2002-2003

Together we can make the world more sustainable

" Speed up. Greenhousegases must be reducesd now". Andersen K.K. aug. 2009  

DISUD -  Institut for Bæredygig Udvikling

v/Karsten Krogh Andersen

Vand, Energi og Miljø

DISUD yder miljørådgivning  for kommuner, forsyningsselskaber, industrier, entreprenører og Miljøstyrelsen. Arbejdsområderne er især miljøgodkendelser,grønne regnskaber, miljøledelse, spildevandstilladelser,afløbssystemer, renseanlæg, recipienter, oversvømmelser,vandforsyning, benchmarking, affald, miljøteknologi, ressourceeffektivitet, ecodesign,  energibesparelser og klimaændringer. DISUD har stor faglig bredde fra kemi, termodynamik og hydraulik til økonomi og organisation.

DISUD udfører endvidere forskning og udvikling vedrørende miljø og miljøteknologi. Eksempelvis har DISUD udviklet små prisbillige renseanlæg til enkeltejendomme i det åbne land, og DISUD har udviklet metoder til at måle ressourceeffektivitet for virksomheder, brancher, kommuner og nationer.DISUD  analyserer og samler forskningsresultater vedrørende klimaændringer samt vurderer relevante tiltag for imødegåelse af klimaændringer. I denne forbindelse har DISUD udviklet et 0-energi renseanlæg med minimal udledning af drivhusgasser fra renseprocesserne.

DISUD-Vand og miljø                                                                                                                                                                                                                                                    

karsten@disud.dk,  

DISUD - Danish Institute for Sustainable Development           

Karsten Krogh Andersen

Water, Energy and Environment

DISUD offers environmental consulting services to municipallities, utilities,industries, contractors and environmental agencies. The objects are especially environmental approvals,green accounts, environmental management, outlets approvals, drainage systems, wastewater treatment, recipients, flooding, water supply, benchmarking, waste,ecotechnology, resourceefficiency, energy savings and climate change. DISUD has  broad professional qualifications from chemistry, thermodynamics and hydraulics to economy and organisations.

DISUD also du research and development on environment and environmental engineering. DISUD do eco-innovation, and has developed small costeffective wastewater treatment plants for single houses in rural areas. Also DISUD has developed methods for measuring ressourceefficiency of industries, branches, municipallities and nations.DISUD  analyses and collects researchresults on climate change and evaluates relevant actions for mitigation for - and adaption to - climate changes. To this end DISUD has developed a 0-energy wastewater treatment plant with minimal emision of greenhousegases from the treatment processes.

DISUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Denmark

karsten@disud.dk,  

    

DISUD - Institut for Bæredygtig Udvikling er et dansk uafhængigt privat institut   tilknyttet SERI, Det Europæiske Institut for Bæredygtig Udvikling www.seri.at. DISUD er uafhængigt af politiske og økonomiske interesser. DISUD yder uvildig rådgivning  samt forskning og udvikling  vedrørende miljø, miljøteknik, ressourceeffektivitet, klimaændringer og bæredygtig udvikling. Instituttets formål er at skabe værdi hos klienterne og samtidig fremme en bæredygtig udvikling.

DISUD  - Danish Institute for Sustainable Development is a danish independent private institute affilated to SERI, The European Institute for Sustainable Development www.seri.at. DISUD is  independent of political and economical interests. DISUD offers independent consulting services  as well as research and development concerning environment, enironmental technology, ressource-efficiency, climate change and sustainable development. The goal of the institute is to create value at its customers and at the same time promote sustainable development.  

      ________________________________________________________________

Danske kommuner står overfor store udfordringer vedrørende vand og miljø:

 • Vandrammedirektivet
 • Badevandsdirektivet
 • Den ny fuktionspraksis
 • Regeringens serviceeftersyn
 • Renovering af anlæggne
 • Klimaændringer og
 • Kommunalreformen

DISUD går med sin store professionelle erfaring i tæt samarbejde med kommuner og forsyninger om løsning af disse udfordringer

DISUD udfører især  rådgivning vedrørende:

Undersøgelser:

 • Afløbssystemer: Funktionsanalyser, renovering, bassiner og afskærende ledninger
 • Badevandskvalitet og forurening af badevand
 • Vandløb:oversvømmelser og vandkvalitet
 • Renseanlæg: nyanlæg, udbygning,renovering og optimering
 • Industrier: miljøgodkendelser,grønne regnskaber, miljøledelse, spildevandstilladelser, renere teknologi, rensning og udløb
 • Benchmarking og forbedring af vandforsyninger og spildevandssystemer

Planlægning, projekt, udbud og kontrakt:

 • Spildevandsplanlægning
 • Bassiner, renseanlæg, afskærende ledninger og renoveringer
 • Udbud i totalentreprise eller partnering

   ___________________________________________________________

DISUD do especially consulting on:

 • Drainage systems: Planning,functional analyses, upgrading, bassins and main off-cutting sewers
 • Bathing water: water quality and pollution
 • Watercourses: flooding and water quality
 • Wastewater Treatment: new plants, upgrading and optimization
 • Industries: environmental approval,green accounts, environmental management, outlet approval, cleaner production, treatment and pollution
 • Benchmarking and optimisation of water and wastewater companies
 • Climate change and ressourceefficiency
 • Green accounts

   ________________________________________________________________

DISUD • karsten@disud.dk • Environmental consulting

DISUD - Institut for Bæredygtig Udvikling

DISUD - Danish Institute for Sustainable Development